Kulturmix has networks and projects in: Albania - Azerbaijan. - Bhutan - Colombia - Cuba - Cyprus - Dubai - Ecuador - Georgia - Gran Canaria - Italia - Kina (Beijing) - Kroatia - Madagaskar - Nagaland-India - Nepal - Norge - Peru - Scopelos - Singapore - Sulawesi-East Indonesia - Ukraina - USA - New Orleanshar ingen politisk eller religiøs agenda, men tilbyr spesielle opplevingar for den som er interessert i kultur og kulturelle uttrykk. Dette er eit reise-konsept for folk som likar å være aktive deltakarar i møte med andre mennesker, og med folk som har forskjellige kulturelle referansar enn sin eigen... .........................................................................................................

Eit av måla er å få utvida horisont på flere måter, utover berre det å være turist. Målet er at ein kan utvikle seg både som songar/musikar og som menneske med utgangspunkt i det potensialet ein har. Kulturmix ønskjer å medvirke til møter mellom folk som har sans for nye relasjonar, og som trur at ein kan lære noko nytt av det og utvikle seg sjølv i interaktivt møte med andre gjennom sang. Dette gjeld også i møte med andre kulturar og religionar enn sin eigen. Ansikt til ansikt vil vi dele gleda det er å jobbe kreativt saman. Kulturmix-gruppa skaper eit kor under reisa. Når koret er skapt, og en har fått ein song eller tre på repertoaret, møter vi lokale musikarar og artistar for felles utveksling av songar og dansar. Songen, det å synge saman, er eit fantastisk verktøy for å bli kjend med andre. Dei vi besøker lærer oss nokre av sine songer og om sin kultur, og kulturmixarane lærer frå seg noko av det vi har øvd inn, til no på turen. Vi avsluttar det kulturelle og musikalske møtet med å framføre resultatet for eit lokalt publikum, i form av ein liten konsert eller opptreden.

Dette kan utfordre fordomar og haldningar både blant kulturmixarane og mellom dei ein møter. I ei åpa atmosfære. Det har vist seg at å synge saman med andre kan skape ei heilt spesiell åpenheit og respekt mellom deltakerne. Prosessen er det som er viktigast, og ikkje forestillinga.

Nyere forskning har vist at produksjonen av stoffet serotonin, som produseres i hjernen, og som virker både oppkvikkende på humøret og er depresjons dempende, øker med opp til 10 ganger, når man våger å bruke stemmen sin og synge sammen med andre. I Kulturmix kan alle synge med sin egen stemme, uten å bli forlegen for det.
Hvem som deltar på disse reiser, kan være tilfeldig fra en tur til en annen. Mange har deltatt på flere av turene. Man vet likevel aldri hva slags kor man får før laget kommer sammen første gang i løpet av turen. Pr. i dag er det i underkant av 4000 fra de nordiske landene, som er medlemmer i Kulturmix-klubben. De får tilbud om 1 - 4 turer årlig.

Den første "Kulturmix-ekspedisjonen" var i 1992 til New Orleans. Etter den tid har Kulturmix sitt nedslagsfelt spredt seg til flere andre land over hele kloden. I tillegg til USA og Europa har Kulturmix i dag solide nettverk med høyt kvalifiserte institusjoner, universiteter, musikere og utøvere i land som Ecuador, Colombia, Peru, Cuba, Madagaskar, Kina, Sør- og Nord-Korea, Sulawesi, India, Nepal, Bhutan, Tyrkia, Georgia, Aserbajdsjan og Iran.

Å kombinere turisme med kreativ, felles aktivitet og kulturelle aha-opplevelser, er et hovedpunkt for Kulturmix.

Anne Mette Dahl Olafsen
Den som er interessert i å bli medlem i Kulturmix klubben kan melde si interesse til Anne annem.dahlolafsen@gmail.com Ho administrerer ei Mailing-liste, der folk som har meldt interesse for informasjon når Kuturmix reiser er på gang, får info på mail. Å stå på denne lista er ikkje bindande for å bli med ein på tur, og mai adressene blir ikkje delt med andre. Mailane blir sendt ut som "blindkopi" og kan ikkje sjåast av andre på mailinglista. Lista er kun for informasjon. Finn du ein tur av interesse, kan du melde deg til Anne i neste omgang.

Opplysningar om nye turar finn du også under komande turarar

Kven reiser på slike turer. Gruppene som reiser er som regel tilfeldig samansett. Det er folk som har lyst til å vere med på noko "annaleis". Ein vanleg A4 - ferietur er dette definitivt ikkje. Det plar vere ei fin blanding av folk med forskjelleg bakgrunn og ærfaringer, på reisene. Nokre har aldri sunge i kor før, medan andre er meir ærfarne koristar. Ektefellar og born har også vore med på turane for turen sin del og dei andre opplevingane, som det også er rikeleg av, utan nødvendigvis å være med i koret.

Kvalifikasjonar. Det vert ikkje stilt spesielle krav om notekunskapar eller songærfaring for å kunne bli med. Derimot vert det lagt vekt på at ein er kulturelt nysgjerrig og sosial, og at ein likar å synge. Påmelding skjer individuelt og ikkje som kor eller gruppe. Størrelsen på gruppa kan variere frå 25 på ein tur, til over 70 personar på nokre turar.

Turopplegg. Opplegget for turane er forskjelleg etter kva land vi besøker. På nokre turar som for eksempel til Beijing og til New Orleans ( 7 - 9 dagar) bor vi vanlegvis på ein stad heile tida, og med sightseeingturar eller vandringar i byen på dagtid, medan vi øver på kveldstid. På andre turar, som Søramerika og Afrika ( 14 - 16 dagar), vert deler av turen brukt til rundreise i landet. Då vil ein gjerne ha med både jungel og strandliv i tillegg til alt det andre. Det blir songøvingar undervegs der forholda ligg til rette for det.

Kvar går turane. Kulturmix har til no "mixa" i New Orleans, Cuba, Ecuador, Galapagos, Peru, Colombia, Madagaskar, Beijing, Sulawesi, Nagaland i India, Nepal, Bhutan, Azerbaijan, Kroatia, Albania, Kypros, Scopelos og Italia.

Gjennom samarbeidet for å skape eit kor, og i møte med andre koristar kjem ein mykje nærarare kvarandre enn ein elles vil gjere som vanleg turist.
Musikkstudents at Etnic University of Beijing
Full konsentrasjon - Pasto Colombia
Kulturmix concert in Teatro Sucre Nasjonal Teater in Quito Ecuador
Kulturmix exchanges songs and dances in a village in Chitwan, Nepal
Dancers in Bhutanhas no political or religious agenda, but offers a special experience for people who are interested in culture and cultural expressions. It is a travel concept for those who like to participate in active meetings with other people, who have different cultural references than one's own.

One of the goals of this concept is, besides tourism, that the one who is involved may expand his horizons in several ways; both on geography and history, but also to develop asa singer/musician and human being. We want to "weld together" people from different cultures; people who are happy to get into new relationships and to develop themselves inthe face of people from other cultures and religions than our own. Face-to-face with those we meet, we share the joy of working creatively together in music and culture.

The way this happend is that the culture mix group on the move creates a choir during the journey. This is used initially as a tool to get to know each other.

Once we have created the choir and we have a song or tree at the repertoire, we meet local musicians and artists thatwe have agreed with for the trip. They will teach us some of their songs and something about their culture and we will teach them some of our songs and about our culture. We end our cultural and musical collaboration by bringing the results to a local audience.

However this is also a developing thing because it might challenge prejudices and attitudes among ourselves and among those we meet.

Recent research has shown that the production of serotonin medicine, which is produced in the brain, and which acts positively in both mood and depression, increases to 10 times when one dares to use his/her own singing voice to blend with others. Singing together creates a special openness, solidarity and respect between the participants. The process is what matters most, not the performance. You never know which chorus one gets before the team comes together the first time during the trip. In Kulturmix, everyone is alowed to sing with their own voice, and not to be embarrassed for it.


Who participates in these trips is random from one trip to another. Many have participated in several of the tours. However, you never know what kind of choir you get, until the team comes together the first time during the trip. When the journey ends, the choir ends as well. On the next trip, a new choir will be created.

Pr. today approximately 3800 from the Nordic countries are members of the Cultur Mix. Culture Mix offers 1 - 4 tours annually. Who is participating on these travels, can be random from one tour to another.

The first "Culture Mix Expedition" was in 1992 to New Orleans. Since that time, Kulturmix has plunged itself into several other countries around the globe. In addition to the USA and Europe, Culture Mix has valuable connections with highly qualifiedinstitutions, universities, musicians and artists in countries such as Ecuador, Colombia, Peru, Cuba, Madagascar, Cameroon, China, Russia, South and North Korea, Sulawesi, India, Nepal, Bhutan, Turkey, Egypt, Georgia, Azerbaijan and Iran.

For info Mail to Anne annem.dahlolafsen@gmail.com. You can also click on coming tours
Trinidad Cuba
Trinidad Cuba
Palm Court New Orleans
Palm Court New Orleans

..................................................Fellowship across cultural and religious boundaries - Nagaland India