Kulturmix

har ingen politisk eller religiøs agenda, men tilbyr en spesiell opplevelse for den som er interessert i kultur og kulturuttrykk. Det er et reisekonsept for folk som liker å være aktive deltakere i møtet med andre mennesker som har forskjellige kulturelle referanser enn ens egen... .........................................................................................................

En av målsettingene med dette konseptet er at en får utvidet horisonten sin på flere måter, ved siden av turisme; ikke bare på geografi og historie, men også få utvikle seg som sanger/musiker og menneske. Kulturmix ønsker å lage møter mellom folk som har sansen for å komme inn i nye relasjoner, og som tror at en kan utvikle seg selv i møte med mennesker fra andre kulturer og religion enn sin egen. Ansikt til ansikt med dem en møter, vil en dele gleden ved å jobbe kreativt sammen. Måten dette skjer på, er at kulturmixgruppen som er på tur, skaper et kor under reisen. Dette brukes i første omgang som et verktøy for å bli kjent med hverandre. Når koret er skapt, og en har fått en sang eller tre på repertoaret, møter en lokale musikere og artister som Kulturmix har avtalt med før turen. De vil lære kulturmixerne noen av sine sanger og noe om deres kultur. Kulturmixerne vil lære dem noen av sine sanger og om sin kultur. Vi avslutter det kulturelle og musikalske samarbeidet ved å bringe resultatene frem til et lokalt publikum, i form av en opptreden.

Dette kan utfordre fordommer og holdninger både blant kulturmixerne og blant dem en møter, men i en åpen atmosfære. Å synge sammen skaper en spesiell åpenhet, solidaritet og respekt mellom deltakerne. Prosessen er hva som er viktigst, og ikke forestillingen.

Nyere forskning har vist at produksjonen av stoffet serotonin, som produseres i hjernen, og som virker både oppkvikkende på humøret og er depresjons dempende, øker med opp til 10 ganger, når man våger å bruke stemmen sin og synge sammen med andre. I Kulturmix kan alle synge med sin egen stemme, uten å bli forlegen for det.
Hvem som deltar på disse reiser, kan være tilfeldig fra en tur til en annen. Mange har deltatt på flere av turene. Man vet likevel aldri hva slags kor man får før laget kommer sammen første gang i løpet av turen. Pr. i dag er det i underkant av 4000 fra de nordiske landene, som er medlemmer i Kulturmix-klubben. De får tilbud om 1 - 4 turer årlig.

Den første "Kulturmix-ekspedisjonen" var i 1992 til New Orleans. Etter den tid har Kulturmix sitt nedslagsfelt spredt seg til flere andre land over hele kloden. I tillegg til USA og Europa har Kulturmix i dag solide nettverk med høyt kvalifiserte institusjoner, universiteter, musikere og utøvere i land som Ecuador, Colombia, Peru, Cuba, Madagaskar, Kina, Sør- og Nord-Korea, Sulawesi, India, Nepal, Bhutan, Tyrkia, Georgia, Aserbajdsjan og Iran.

Å kombinere turisme med kreativ, felles aktivitet og kulturelle aha-opplevelser, er et hovedpunkt for Kulturmix.


Einar Berle
Den som er interessert å bli medlem i Kulturmix klubben kan melde si interesse til Einar Berle eberle@gmail.com som administrerer ei Mailing-liste, der interesserte får tilsendt opplysningar om nye turar. Å stå på denne lista er gratis og er ikkje bindande for å bli med ein på tur. Den er kun for informasjon. Er du interessert i å stå på denne lista, får du altså informasjon om turar, innhald, prisar og om der er anledning å melde seg på.

Opplysningar om nye turar finn du også under komande turarar, så snart nye turar er på trappene.

Kven reiser på slike turer. Gruppene som reiser er som regel tilfeldig samansett. Det er folk som har lyst til å vere med på noko "annaleis". Ein vanleg A4 - ferietur er dette definitivt ikkje. Det plar vere ei fin blanding av folk med forskjelleg bakgrunn og ærfaringer, på reisene. Nokre har aldri sunge i kor før, medan andre er meir ærfarne koristar. Ektefellar og born har også vore med på turane for turen sin del og dei andre opplevingane, som det også er rikeleg av, utan nødvendigvis å være med i koret.

Kvalifikasjonar. Det vert ikkje stilt spesielle krav om notekunskapar eller songærfaring for å kunne bli med. Derimot vert det lagt vekt på at ein er kulturelt nysgjerrig og sosial, og at ein likar å synge. Påmelding skjer individuelt og ikkje som kor eller gruppe. Størrelsen på gruppa kan variere frå 25 på ein tur, til over 70 personar på nokre turar.

Turopplegg. Opplegget for turane er forskjelleg etter kva land vi besøker. På nokre turar som for eksempel til Beijing og til New Orleans ( 7 - 9 dagar) bor vi vanlegvis på ein stad heile tida, og med sightseeingturar eller vandringar i byen på dagtid, medan vi øver på kveldstid. På andre turar, som Søramerika og Afrika ( 14 - 16 dagar), vert deler av turen brukt til rundreise i landet. Då vil ein gjerne ha med både jungel og strandliv i tillegg til alt det andre. Det blir songøvingar undervegs der forholda ligg til rette for det.

Kvar går turane. Kulturmix har til no "mixa" i New Orleans, Cuba, Ecuador, Galapagos, Peru, Colombia, Madagaskar, Beijing, Sulawesi, Nagaland i India, Nepal, Bhutan, Azerbaijan, Kroatia, Albania, Kypros, Scopelos og Italia.

Gjennom samarbeidet for å skape eit kor, og i møte med andre koristar kjem ein mykje nærarare kvarandre enn ein elles vil gjere som vanleg turist.
Musikkstudentar på det etniske universitetet i Beijing
Music students på det etniske univeristetet i Beijing

Full konsentrasjon - Pasto Colombia
Final consert - Kulturmix i Nasjonalteateret Quito Ecuador

Kulturmix i Chitwan I Nepal
Dancers in Bhutan
Culture Mix


has no political or religious agenda, but offers a special experience for people who are interested in culture and cultural expressions. It is a travel concept for those who like to participate in active meetings with other people, who have different cultural references than one's own.

One of the goals of this concept is, besides tourism, that the one who is involved may expand his horizons in several ways; both on geography and history, but also to develop asa singer/musician and human being. We want to "weld together" people from different cultures; people who are happy to get into new relationships and to develop themselves inthe face of people from other cultures and religions than our own. Face-to-face with those we meet, we share the joy of working creatively together in music and culture.

The way this happend is that the culture mix group on the move creates a choir during the journey. This is used initially as a tool to get to know each other.

Once we have created the choir and we have a song or tree at the repertoire, we meet local musicians and artists thatwe have agreed with for the trip. They will teach us some of their songs and something about their culture and we will teach them some of our songs and about our culture. We end our cultural and musical collaboration by bringing the results to a local audience.

However this is also a developing thing because it might challenge prejudices and attitudes among ourselves and among those we meet.

Recent research has shown that the production of serotonin medicine, which is produced in the brain, and which acts positively in both mood and depression, increases to 10 times when one dares to use his/her own singing voice to blend with others. Singing together creates a special openness, solidarity and respect between the participants. The process is what matters most, not the performance. You never know which chorus one gets before the team comes together the first time during the trip. In Kulturmix, everyone is alowed to sing with their own voice, and not to be embarrassed for it.


Who participates in these trips is random from one trip to another. Many have participated in several of the tours. However, you never know what kind of choir you get, until the team comes together the first time during the trip. When the journey ends, the choir ends as well. On the next trip, a new choir will be created.

Pr. today approximately 3800 from the Nordic countries are members of the Cultur Mix. Culture Mix offers 1 - 4 tours annually. Who is participating on these travels, can be random from one tour to another.

The first "Culture Mix Expedition" was in 1992 to New Orleans. Since that time, Kulturmix has plunged itself into several other countries around the globe. In addition to the USA and Europe, Culture Mix has valuable connections with highly qualifiedinstitutions, universities, musicians and artists in countries such as Ecuador, Colombia, Peru, Cuba, Madagascar, Cameroon, China, Russia, South and North Korea, Sulawesi, India, Nepal, Bhutan, Turkey, Egypt, Georgia, Azerbaijan and Iran.

For info Mail to .eberle@broadpark.no .eberle@gmail.com You can also click on coming tours
 
 
 
 

..................................................Fellowship across cultural and religious boundaries